Náležitosti objednávky

Objednávka musí vždy obsahovat:

 1. přesnou adresu objednavatele, kupujícího a příjemce
 2. IČO, DIČ a bankovní spojení
 3. telefonické a faxové spojení
 4. přesnou specifikaci výrobku (rozměry, složení, počet ks, výkres, dokumentaci pro nepravidelné tvary a mřížky, typ mřížky, pozice a umístění skla, způsob balení, způsob přepravy, požadovaný termín)

Použití izolačního skla v oblastech s nadmořskou výškou do 200 m.n.m. a nad 900 m.n.m. musí být uvedeno v objednávce.

Výrobce zaručuje shodu izolačních skel s požadavky normy ČSN 70 1621 při dodržení podmínek balení, dopravy a skladování a pravidel montáže a standardního užití.

Záruční lhůta:

zjištění vad provedení a neshoda rozměrů 14 dnů
kondenzace v meziprostoru 5 roků

 

Reklamační podmínky

Případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek.

Náležitosti podané reklamace

 • číslo a datum původní objednávky
 • číslo faktury
 • důvod reklamace
 • počet reklamovaných kusů skel
 • adresa, kde je možno reklamované sklo posoudit

Rozdělení vad dvojskel

 • vady zjevné: vady vzniklé při dopravě dodavatelem
  (tj. prasklé sklo), je třeba ihned při převzetí zakázky zaznamenat do dodacího listu. Pozdější reklamace této vady nebudou uznány.
 • Vady ostatní:
  – bodové a plošné vady skla
  – nečistoty uvnitř izolačních dvojskle
  – vady meziskelních mřížek aj.
 • vady skryté: za tuto vadu se považuje orosení izolačních dvojskel v meziprostoru.

Výrobce izolačních dvojskel LAGLAS spol. s r.o. ručí za jasný a nerušený průhled bez výskytu kondenzačních par uvnitř dvojskla po dobu 5ti let od dodání výrobku.

Upozorňujeme, že při posuzování těchto vad přihlížíme k normám na vady, které mají dodavatelé materiálů pro výrobu izolačních dvojskel.

Za závadu se nepovažuje:

Výskyt interferencí
U izolačního dvojskla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.

Efekt dvojskel
Izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlaku vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.

Kondenzace na vnějších plochách (rosení)
Tvorba rosy na tabuli izolačního dvojskla směrem do místnosti je určena hodnotou „k“, vlhkostí vzduchu, vnitřní a vnější teplotou. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd. U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa na venkovní straně skla tehdy, když je vnější vlhkost velice vysoká a teplota vzduchu je vyšší, než teplota povrchu tabule.

Smáčivost skel
Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod.. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.

Izolační sklo s meziskelními příčkami
Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziskelních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Při nepříznivých vlivech okolí se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky.

Prasklina ve skle
Hlavní příčinou je zejména nesprávné skladování a manipulace u odběratele (na stavbách, přeprava v horizontální poloze atd.), nesprávný způsob zasklívání, špatně určená šíře izolačního skla vzhledem k šíři zasklívací polodrážky (malá vůle), při aplikaci vnějších folií, lepených vnějších lišt. Také tepelně indukované napětí nebo pohyby konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání, mohou vést k lomu skla. Pokud by bylo pnutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat atd. Lom skla není důvod k reklamaci v rámci naší záruky.

Povolené odchylky, tolerance rozměrů

Kvalita skla izolačních dvojskel:

[ povolené vady plochého skla dle ČSN 701621  ]
(hodnotí se ze vzdálenosti 1 m při běžném úhlu rozhledu)

tab_reklamace1
Poznámka: Vzájemná vzdálenost vad nejméně 200mm.

Odchylky rozměrů:
Maximální odchylka šířky a výšky skel u izolačního dvojskla:
– do 2m délky +/- 2mm
– více než 2m délky +/- 3mm

Maximální odchylka celkové tloušťky izolačního dvojskla ve složení:

 • dvojsklo ESG, VSG +/- 1,5mm
 • trojsklo, ornamenty +/- 2mm

Pro izolační skla platí:

obr_reklamace1

Povolené vady:

A) Pro okrajovou zónu drážky jsou povoleny

 • venku ležící ploché poškození – mušle, které neovlivňují pevnost skla
 • uvnitř ležící ploché poškození – mušle, které neovlivňují pevnost skla
 • škrábance – neomezeně

B) Hlavní zóna

 • viz. Tabulka „povolené vady skla“

Kvalita meziskelních příček

Odchylky rozměrů
Maximální odchylka rastru polí:

 • do 1m délky +/- 2mm
 • nad 1m délky +/- 3mm

Maximální odchylka křížových a ostatních spojů +/- 1,5mm
Škráby, skvrny, otřepy, nečistoty

 • povoleny neroznatelné při běžném pohledu ze vzdálenosti 1m.
 • u ohýbaných meziskelních příček povolena deformace tvaru profilu příčky + mírné zvlnění profilu
  – dáno fyzikálními vlastnostmi materiálu.

Průhyb

 • U plochy do 1m2 povolený průhyb +/- 2mm na středu dvojskla, při teplotách shodných s výrobními.
 • U plochy nad 1m2 povolený průhyb +/- 3mm na středu dvojskla, při teplotách shodných s výrobními.